KILKA SŁÓW O ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć”
Jan Paweł II

 

Świetlica szkolna to „placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez szkołę, umożliwiająca uczniom uczestniczenie w interesujących zajęciach oraz wykonywanie prac domowych”.
/W.Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1975, s. 297/

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach
w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, wychowawcami i tym samym łatwiej adaptowały się
w szkole.

Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:30
  (prosimy o punktualność przy odbieraniu dzieci)
 • Świetlica szkolna ma 2 sale – dla kl. I-II oraz II-IV
 • Uczniowie klas I-IV przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych „Kart zgłoszenia dziecka” od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 • Uczniowie klas V-VI są przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrekcji.
 • Ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie zwolnieni z religii, niedyspozycji na lekcji wf, a także skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy, do momentu odebrania go przez osoby uprawnione lub samodzielnego wyjścia (za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych o wyznaczonej godzinie).
 • Obowiązkiem rodzica i dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy (odbiór dziecka).
 • Uczniowie na lekcje oraz zajęcia dodatkowe wychodzą według planu zajęć.
 • Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie od rodziców.
 • O wszelkich zmianach dotyczących zmiany trybu odbierania dzieci ze świetlicy rodzice muszą poinformować na piśmie z datą i podpisem lub telefonicznie, co zostanie odnotowane w zeszycie informacji od rodziców.
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
 • Uczestnik świetlicy może korzystać z telefonu jedynie w celu kontaktowania się z rodzicami/ opiekunami prawnymi lub osobą uprawnioną do odbioru dziecka.
 • Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem, psychologiem szkolnym celem rozwiązywania ewentualnych trudności wychowawczych.W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia rekreacyjne, dydaktyczne
i opiekuńczo-wychowawcze takie jak:

 • gry i zabawy integracyjne;
 • zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne (słuchanie muzyki, nauka piosenek);
 • zajęcia plastyczne i manualne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych);
 • zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym;
 • nauka własna, odrabianie zadań domowych;
 • zajęcia czytelnicze;
 • korzystanie ze sprzętu audiowizualnego.

 

 Wychowawcy świetlicy: mgr Sylwia Domagała,
                                            mgr Estera Mroczkowska,
                                            mgr Monika Skrodzka,
                                            mgr Ewa Grażyna Sośniak,
                                            mgr Beata Wypustek,
                                            mgr Anna Taciak-Rafalska,