Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku

W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ:

  • PRZEDSZKOLE NR 44
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
  • XXIII LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE

Dane kontaktowe:

KRASICKIEGO 10
80-515 Gdańsk

+48 58 342 92 83, 514 989 491
e-mail: sekretariat@zso10.edu.gdansk.pl

ZSO nr 10 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 15.05.2021

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024.03.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

▪ telefoniczny: 58 342 92 83, 514 989 491

▪ mailowy: sekretariat@zso10.edu.gdansk.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo zgłosić:

▪ uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

▪ żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

▪ wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

▪ dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

▪ wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

▪ wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy alternatywnej formy udostępnienia informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

▪ Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

▪ Adres: 80-801 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12

▪ e-mail: umg@gdansk.gda.pl

▪ telefon: 58 524 45 00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Gdańsku można dojechać:

▪ tramwajem linii nr 3 – przystanek „Brzeźno 01” ul. Krasickiego

▪ tramwajem linii nr 5 – przystanek „Krasickiego 02” ul. Krasickiego

▪ autobusem linii nr 148 – przystanek „Brzeźno 04” ul. Krasickiego

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego/autobusowego wynosi około 100 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl/rozkłady/, a SKM i PKM na stronie https://skm.trojmiasto.pl/

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Gdańsku 80-515 Gdańsk, Krasickiego 10

▪ Do budynku prowadzą 4 wejścia:

–  wejście nr 1 – do Przedszkola nr 44 w ZSO nr 10 od ulicy Krsickiego

–  wejście nr 2 i nr 3- do Szkoły Podstawowej nr 18 w ZSO nr 10 oraz do XXIII Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 10

– wejście nr 4 – do obiektu sportowego ZSO nr 10 w Gdańsku

 ▪ Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

▪ W budynku są windy ( wejścia nr 2, 3, 4), są podjazdy dla osób na wózkach, są toalety dla osób niepełnosprawnych.

▪ Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

▪ W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

▪ W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

▪ Recepcja szkoły, sekretariaty, gabinet dyrektora,  znajdują się na parterze budynku (wejście 2,3)

▪ Na terenie do budynku:

– wejście 2,3 – osoby niepełnosprawne mają zapewnione wsparcie pracowników obsługi szkoły w zakresie obsługi windy,  wewnętrznego podjazdu dla wózków, poruszania się po obiekcie.

▪ Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą komunikować się z  Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 10  w Gdańsku przez

e-mail: sekretariat@zso10.edu.gdansk.pl,

tel.: 58 342 92 83,  514 989 491