CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności oraz wspieranie programu edukacyjnego nauczania zintegrowanego.

 

 1. Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej   i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralne.
 3. Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów.
 4. Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.
 5. Nauka współdziałania w grupie społecznej.
 6. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej.
 7. Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu
 8. Wdrażania do samodzielnej pracy, nauka uczenia się.
 • Wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę.
 • Zapewnienie właściwego wypoczynku. Nauka prawidłowego dysponowania czasem wolnym.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem, psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.